ESTJ-A & ESTJ-T: Assertive & Turbulent Personlighet

Personlighetstyper är ett fascinerande sätt att beskriva och förstå människors beteenden och preferenser.

I denna artikel kommer vi att undersöka de unika personlighetstyperna ESTJ-A och ESTJ-T, förstå deras likheter och skillnader och lära oss hur de påverkar individens interaktioner och beslutsfattande. Vi kommer att använda följande struktur för rubrikerna:

Vad Är ESTJ-A (Assertive)?

ESTJ-A, även känd som den ”Assertiva Utföraren,” är en av de 16 Myers-Briggs personlighetstyperna. Denna personlighetstyp är känd för att vara självsäker, beslutsam och ansvarsfull. ESTJ-A personer har en naturlig förmåga att ta kontroll över situationer och fatta beslut med självförtroende och auktoritet.

Hur Är ESTJ-A Personlighet?

ESTJ-A personer har följande egenskaper:

 • Självsäkerhet: De är inte rädda för att uttrycka sina åsikter och ta kontroll över situationer.
 • Organiserade: De är mycket strukturerade och älskar att skapa ordning och planera i detalj.
 • Pragmatiska: De fokuserar på att hitta praktiska lösningar på problem och är inte rädda för att ta svåra beslut.
 • Ansvarsfulla: De tar sitt ansvar på största allvar och förväntar sig att andra ska göra detsamma.
 • Sociala: De trivs i sociala situationer och är ofta bra på att bygga och underhålla relationer.

Vad Är ESTJ-T (Turbulent)?

ESTJ-T, eller ”Turbulenta Utföraren,” är en annan variant av ESTJ-personlighetstypen. Dessa personer har liknande grundläggande egenskaper som ESTJ-A, men med en mer orolig och självkritisk tendens. Turbulenta ESTJ:er är ofta mycket självmedvetna och kan vara mer känsliga för kritik och negativa bedömningar.

Hur Är ESTJ-T Personlighet?

ESTJ-T personer har följande egenskaper:

 • Självkritiska: De kan vara mycket hårda mot sig själva och tenderar att fokusera på sina svagheter och misstag.
 • Stresskänsliga: De kan vara mer benägna att känna stress och oro, särskilt när det gäller att uppfylla förväntningar.
 • Perfektionistiska: De strävar efter att göra saker perfekt och kan bli frustrerade om de inte når sina höga standarder.
 • Oroliga: De kan vara mer benägna att oroa sig för framtiden och fatta beslut baserade på rädsla snarare än självförtroende.
 • Anpassningsbara: Trots deras oroliga natur är ESTJ-T personer ofta bra på att anpassa sig till förändringar och hitta lösningar på problem som uppstår.

Vad Är Skillnaderna Mellan ESTJ-A & ESTJ-T?

ESTJ-A och ESTJ-T personlighetstyper har vissa grundläggande likheter, men det finns också viktiga skillnader mellan dem:

 1. Självförtroende: ESTJ-A personer är mer självsäkra och mindre benägna att tvivla på sina beslut, medan ESTJ-T personer kan vara mer osäkra och självkritiska.
 2. Hantering av stress: ESTJ-A personer hanterar stress bättre och är mindre benägna att känna sig överväldigade, medan ESTJ-T personer kan bli mer stressade och oroliga i svåra situationer.
 3. Perfektionism: ESTJ-T personer är mer benägna att vara perfektionister och fokusera på sina brister, medan ESTJ-A personer är mer benägna att acceptera sina begränsningar och fokusera på sina styrkor.
 4. Känslighet för kritik: ESTJ-T personer är mer känsliga för kritik och kan ta negativa bedömningar mer personligt, medan ESTJ-A personer är mer benägna att vara självsäkra och mindre bekymrade över vad andra tycker.

Vad Är Likheterna Mellan ESTJ-A & ESTJ-T?

Trots deras skillnader har ESTJ-A och ESTJ-T personlighetstyper också många likheter:

 1. Beslutsamhet: Båda typerna är beslutsamma och fokuserade på att nå sina mål.
 2. Ansvarstagande: Båda typerna tar sitt ansvar på största allvar och förväntar sig att andra ska göra detsamma.
 3. Organisationsförmåga: Båda typerna är mycket organiserade och strukturerade, och de älskar att skapa ordning och planera i detalj.
 4. Sociala färdigheter: Båda typerna är utåtriktade och trivs i sociala situationer, även om ESTJ-T personer kan vara mer känsliga och försiktiga i sina relationer.
 5. Praktiskt tänkande: Båda typerna är pragmatiska och fokuserade på att hitta konkreta lösningar på problem.

Slutsats

ESTJ-A och ESTJ-T personlighetstyper är fascinerande och unika, med både likheter och skillnader som påverkar hur de interagerar med världen och fattar beslut. Genom att förstå dessa personlighetstyper och deras respektive styrkor och svagheter kan vi lära oss att uppskatta vår egen och andras personligheter och arbeta tillsammans på ett mer effektivt och harmoniskt sätt.

Insert Image